ปัญหาการใช้งาน
รายละเอียด
สถานที่
ผู้แจ้ง
วัน/เวลาที่แจ้ง
วัน/เวลาที่ดำเนินการ
ผู้รับดำเนินการ
สถานะ
ขอความอนุเคราะห์ย้ายเคริ่องคอมพิวเตอร์สำหรับปริ้นบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ห้องเทคนิคสารสนเทศ งานเทคนิคสารสนเทศ 17 พฤศจิกายน 2559 09:55:49 20 พฤศจิกายน 2559 10:06:00 สมภพ มุสิกร

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปริ้นงานไม่ได้ ปริ้นงานต่างๆๆไม่ได้ งานเทคนิคสารสนเทศ จิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์ 15 พฤศจิกายน 2559 08:43:45 20 พฤศจิกายน 2559 10:05:55 สมภพ มุสิกร

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปริ้นเวิร์ดไม่ได้ ปริ้นเวิร์ดไม่ได้ งานเทคนิคสารสนเทศ อ้จฉราพร แย้มเหม็น 18 ตุลาคม 2559 08:06:38 20 ตุลาคม 2559 08:45:26 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีโปรแกรมSPSS ไม่มีโปรแกรมSPSS งานเทคนิคสารสนเทศ อัจฉราพร แย้มเหม็น 6 ตุลาคม 2559 07:57:01 7 ตุลาคม 2559 08:25:55 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

โปรแกรม ACDsee Pro 7 ใช้งานไม่ได้ เปิดโปรแกรมไม่ได้ เพื่อตัดภาพหน้าปกหนังสือ งานเทคนิคสารสนเทศ จิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์ 29 กันยายน 2559 13:47:00 30 กันยายน 2559 14:57:47 สมภพ มุสิกร

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เครื่องคอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์จุดบริการยืม-คืน สั่งปริ้นบัตรห้องสมุด(บัตรชั่วคราว)ไม่ได้ บริการยืม - คืน สุธารัตน์ ทับอิน 27 กันยายน 2559 09:08:58 28 กันยายน 2559 12:48:15 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปริ้นบัตรสมาชิกห้องสมุดได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปริ้นบัตรสมาชิกห้องสมุดได้ บริการยืม - คืน รัตนพา พันธ์ศรี 23 กันยายน 2559 09:58:41 23 กันยายน 2559 13:47:56 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดได้ บริการยืม - คืน สุธารัตน์ ทับอิน 23 กันยายน 2559 09:57:18 23 กันยายน 2559 13:49:45 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ต้องการเพิ่มโปรแกรม Ms Office ต้องการใช้งาน งานวารสาร อมรรัตน์ ศรีละออ 15 กันยายน 2559 11:56:07 15 กันยายน 2559 12:41:05 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

อินเตอร์เน็ตขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ต ของ วิดีโอ ออนดีมาน จำนวน 5 เครื่อง , ห้องMeeting 1 จำนวน 1 เครื่อง , ห้อง Meeting 2 จำนวน 1 เครื่อง เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเจริญชัย พันธ์ศรี 13 กันยายน 2559 13:11:40 14 กันยายน 2559 10:33:36 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สัญญาณ อินเตอร์เนต สัญญาณอินเตอร์เนต ห้อง Mini Theater 1 เกิดขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเจริญชัย พันธ์ศรี 5 กันยายน 2559 13:12:26 9 กันยายน 2559 13:34:05 สมภพ มุสิกร

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สั่ง Print เอกสารไม่ได้ สั่ง Print เอกสารไม่ได้ เอกสารไม่ออก งานเทคนิคสารสนเทศ พรวรีย์ ทองกลึง 24 สิงหาคม 2559 14:02:25 24 สิงหาคม 2559 14:37:48 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สั่ง Print เอกสารไม่ได้ สั่ง Print เอกสารไม่ได้ โปรแกรมค้าง งานเทคนิคสารสนเทศ จิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์ 24 สิงหาคม 2559 13:38:48 24 สิงหาคม 2559 14:37:22 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานหอจดหมายเหตุชั้น3 วิกาญดา บุญคง 24 สิงหาคม 2559 12:29:11 24 สิงหาคม 2559 13:26:33 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

Print งานไม่ได้ สั่ง Print เอกสารไม่ได้ โปรแกรมค้าง ธุรการ วีรวรรณ 23 สิงหาคม 2559 15:39:26 24 สิงหาคม 2559 09:40:29 สมภพ มุสิกร

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

คอมพิวเตอร์มีปัญหาเรื่องเสียง คอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอออนดีมาน เกิดขัดข้อง เกี่ยวกับ ตัวเพิ่มเสียง ไม่สามารถเปิดเสียงได้ จำนวน 2 เครื่อง งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเจริญชัย พันธ์ศรี 23 สิงหาคม 2559 13:29:11 23 สิงหาคม 2559 14:55:14 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ไม่สามารถปริ้นได้ เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ งานเทคนิค งานเทคนิค 22 สิงหาคม 2559 14:20:23 22 สิงหาคม 2559 14:22:29 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เครื่อง OPAC ไม่สามารถล็อกการใช้งานได้ ผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บอื่นที่ไม่ใช่เว็บ OPAC งานวารสาร งานวารสาร 16 สิงหาคม 2559 09:43:10 16 สิงหาคม 2559 09:45:44 สมภพ มุสิกร

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เครื่องแสกนไม่สามารถแสกนได้ เมนูหายเนื่องจากเครื่องอัปเดท งานเทคนิคสารสนเทศ จิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์ 15 สิงหาคม 2559 08:55:59 15 สิงหาคม 2559 09:31:29 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 1. คอมพิวเตอร์เปิดไม่เต็มระบบ ค้างตรงหน้าสตาร์ทแต่ไม่สามารถ รันอิน วินโดว์ได้ จำนวน 1 เครื่อง (คอมพิวเตอร์ วิดีโอ อออนดิมาน ) 2. หน้าจอคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด แต่มีไฟกระพริบตรง ปุ่มเปิดจอ (คอมพิวเตอร์ ห้องคอนโทรล มินิ เธียร์เตอร์ 1) งานบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเจริญชัย พันธ์ศรี 11 สิงหาคม 2559 11:24:16 17 สิงหาคม 2559 11:30:18 วรายุทธ ไข่แก้ว

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว